deradon@seznam.cz
Zeyerova alej 1841/14
162 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 75878518
U Trojice 90
381 01 Český Krumlov
IČ: 75878518

Pokud je pozemek volně přístupný a dohledatelný v katastrální mapě a máte-li situační nákres budoucí stavby, není Vaše účast na měření nutná. Samotné měření probíhá dle počtu pracovníků a místních podmínek cca 1,5 až 2,5 hodiny.

Jak probíhá měření:

Na místě stavby a v blízkém okolí jsou do země umístěny odběrové sondy. Odběrovou stříkačkou se odebere půdní vzduch, ve kterém je proměřena objemová aktivita radonu. V odběrových bodech provedeme rovněž proměření plynopropustnosti přístrojem Radon JOK. Z obou provedených měření vyhodnotíme statistický soubor veličin a s přihlédnutím k ostatním ukazatelům je pozemek zařazen do nízkého, středního nebo vysokého radonového indexu. Tento index společně s hodnotou třetího kvartilu objemové aktivity radonu je podkladem pro projektanta stavby k návrhu opatření, které zabrání pronikání radonu z podloží do budovy.